BALSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu metin, BALSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)‘nun 10 uncu maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimizce kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel verileriniz, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bu kanunlara ilişkin yapılan alt düzenlemeler ile diğer kanunların Şirketimiz faaliyetlerini ilgilendiren hükümleri kapsamında işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek; elektronik veya kağıt ortamındaki işlemleri yerine getirebilmek; ilgili mevzuat ve diğer yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen hizmetleri sunabilmek ve tarafı olunan sözleşmelerin kurulmasını ve ifasını yerine getirmek üzere işlenmektedir.
İzninizin olması durumunda, mevzuat kapsamında olan ve Şirketimize kişisel veri vermiş olma amacınız dışında, iş faaliyetlerini planlamak, hayata geçirmek, ürün, hizmet çalışma modeli geliştirmek, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistik çalışmaları, memnuniyet anketleri yürütmek amacıyla da kişisel verileriniz şirketimizce işlenecek ve kullanılabilecektir.
İş yerinde güvenlik uygulamaları ve Şirketimiz meşru menfaatleri için genel müdürlük şube binalarımızda kamera ile görüntüleriniz kaydedilebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), T.C. Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi Başkanlığı ve SGK gibi kamu tüzel kişileri dahil Şirketimizin doğrudan / dolaylı yurt içi diğer üçüncü taraflardır.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi; Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat gereğince onay ve/veya imzanızla düzenlenen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük/Şube, telefon hatları, faks, e-posta, web sitesi kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle, Şirketimiz yasal ve sözleşme yükümlülüklerini tam olarak ifa edilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği müşteri/veri sahibi olarak haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.

BALSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.